19,056 Reputation

10 yesterday
20 Dec 4
200 Dec 3
10 Nov 29
10 Nov 27
10 Nov 26
10 Nov 19
10 Nov 18
10 Nov 17
88 Nov 16
200 Nov 15
200 Nov 14
20 Nov 13
10 Nov 9
10 Nov 8
20 Nov 7
10 Nov 2
20 Oct 28
18 Oct 19
115 Oct 18
40 Oct 17
10 Oct 10
28 Oct 9
10 Oct 8
70 Oct 7
20 Oct 6
20 Oct 5
10 Oct 4
20 Sep 27
10 Sep 24