7,975 Reputation

10 yesterday
18 Dec 11
20 Dec 10
30 Nov 20
10 Nov 19
30 Nov 13
20 Nov 4
2 Oct 23
10 Sep 25
-20 Sep 21
10 Sep 20
30 Aug 21
20 Aug 1
50 Jul 31
10 Jul 27
10 Jul 24
10 Jul 23
10 Jun 11
30 Jun 7
78 Jun 6
-10 May 25
10 May 14
20 May 11
50 May 10
30 Apr 4
20 Apr 3
10 Mar 29
-10 Mar 28
82 Mar 27
10 Mar 21