24,049 Reputation

56 today
96 yesterday
-8 2 days ago
200 Aug 7
190 Aug 6
10 Aug 2
20 Aug 1
20 Jul 31
200 Jul 30
200 Jul 29
10 Jul 27
16 Jul 25
10 Jul 23
90 Jul 22
95 Jul 21
10 Jul 19
10 Jul 18
10 Jul 15
10 Jul 14
40 Jul 13
25 Jul 12
20 Jul 10
20 Jul 9
10 Jul 8
8 Jul 7
30 Jul 6
10 Jul 5
45 Jul 3
10 Jul 2
80 Jul 1